Ogłoszenie - kursy adaptacyjne w 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR ZRPS-IV.272.2.2021

 

I.                    Uprzejmie informuję, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (dalej: „Zamawiający”), zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu naboru uczestników i przeprowadzeniu w I półroczu 2021 r. sześciu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w formie zdalnej (on-line), co najmniej dwudniowych[1], z których każdy trwać będzie co najmniej 12 godzin[2]– każdy kurs dla grupy liczącej od 3 do 8 dorosłych cudzoziemców, w związku z realizacją działania 2 poddziałania 2.2 projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

II.                 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Każdy kurs zdalny powinien zostać przeprowadzony przy wykorzystaniu odpowiednich do tego technik multimedialnych oraz narzędzi do szkolenia na odległość, w czasie rzeczywistym, przy pomocy platformy dostępnej bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji na urządzeniu uczestnika.

2.      Wykorzystywana przez Wykonawcę platforma powinna:

a)      zapewnić szyfrowanie połączenia;

b)      zapewnić możliwość kontaktu uczestników z osobą prowadzącą zajęcia w formie audiowizualnej oraz poprzez wiadomości tekstowe (czat);

c)      umożliwić Wykonawcy należytą kontrolę nad przebiegiem zajęć w szczególności poprzez zablokowanie dostępu dla osób postronnych, wyłączanie obrazu lub dźwięku, usunięcie uczestnika;

d)      najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, Wykonawca powinien przekazać uczestnikom, na podane przez nich adresy poczty elektronicznej (e-mail), odsyłacze (linki) prowadzące do spotkania oraz, o ile jest to konieczne, instrukcję korzystania z połączenia.

3.      W kursach mogą uczestniczyć wyłącznie dorośli cudzoziemcy wskazani w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. Cudzoziemcy muszą mieć miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu na terenie województwa łódzkiego.

4.      Celem kursów adaptacyjnych jest poszerzenie wiedzy cudzoziemców w zakresie polskich zwyczajów, kultury, obowiązujących regulacji prawnych oraz umiejętności odnalezienia się w polskich realiach. Planowane zajęcia powinny przyczynić się do poznania specyfiki i warunków życia w Polsce oraz struktury polskiego społeczeństwa i organów władzy publicznej. Cudzoziemcy powinni zdobyć umiejętności pomocne im w funkcjonowaniu w Polsce w różnych wymiarach życia, a także w zrozumieniu społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań, które ich otaczają. Celem kursów jest także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców i zwalczanie negatywnych stereotypów dotyczących cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

5.      Pierwszy dzień kursupowinien być poświęcony tematyce praw i wartości obowiązujących w Polsce, tj. obowiązującego w Polsce prawa, polskiej oraz lokalnej kultury i obyczajów, urzędów, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, zakresu ich działalności oraz sposobu korzystania z ich oferty, możliwości aktywizacji zawodowej, zagadnień związanych z życiem codziennym w Polsce (np. najem mieszkania). Drugi dzień kursu powinien mieć formę warsztatu kulturowego o tematyce związanej z tradycją i kulturą w Polsce, jak również mającego na celu wzajemne poznanie kultur obywateli państw trzecich zamieszkujących teren województwa łódzkiego oraz społeczeństwa przyjmującego. Każdego dnia zajęcia w ramach kursu powinny trwać przez co najmniej 6 godzin zegarowych z uwzględnieniem 2 przerw wynoszących 30 minut (każda przerwa na 2 godziny zajęć).

6.      W ramach usługi wykonawca jest zobowiązany do:

a)      zorganizowania naboru uczestników kursów,

b)      opracowania programu kursów,

c)      opracowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów oraz udostępnienia ich uczestnikom,

d)      przeprowadzenia kursów,

e)      wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu – warunkiem wydania zaświadczenia jest co najmniej 80% obecności na zajęciach.

7.      Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zajęć w dowolnym dniu tygodnia, w godzinach 9.00-20.00, przy czym w ramach jednego kursu zajęcia powinny być prowadzone w następujących po sobie dniach tygodnia.

8.      Zamawiający nie dopuszcza do pobierania przez Wykonawcę jakichkolwiek opłat od uczestników kursów.

III.              Termin wykonania zamówienia: kwiecień-czerwiec 2021 r.

IV.               Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Wraz z formularzem oferty należy również złożyć podpisany załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

V.                Oferta ma być złożona:

1)      w wersji papierowej osobiście lub przysłana na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki           w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, 90-502 Łódź,                                   ul. Żeromskiego 87

lub

2)      drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: fami8@lodz.uw.gov.pl – w formie skanu lub innego rodzaju odwzorowania cyfrowego wypełnionego formularza ofertowego, opatrzonego własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

VI.               Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

VII.            Oferta musi być czytelna.

VIII.        Termin złożenia oferty: 5 marca 2021 r. (do północy – decydować będzie data wpływu oferty do Zamawiającego, a w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną - godzina wpływu oferty do Zamawiającego, wskazana przez program do obsługi poczty elektronicznej u Zamawiającego).

IX.              Zamawiający odrzuci ofertę:

1)      złożoną po terminie;

2)      niezgodną z treścią ogłoszenia;

3)      zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

4)      jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

X.                Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

XI.              Kryteria oceny ofert: cena – 81%czas trwania jednego kursu – 15%, kompetencje kadry prowadzącej zajęcia – 4%.

Punkty wyliczane będą według następującego wzoru:

Cena (C)

C = (cena najniższa/cena badanej oferty) x 100 pkt x 81%

Przez cenę Zamawiający rozumie łączną kwotę brutto podaną w ofercie.

 

Czas trwania jednego kursu (T)

Czas trwania kursu nie może być dłuższy niż 4 dni ani krótszy niż 2 dni.

Ocena kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady:

·         2 dni – 5 pkt

·         3 dni – 10 pkt

·         4 dni – 15 pkt

 

 

Kompetencje kadry prowadzącej zajęcia (K)

Ocena kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady:

· Zajęcia będą prowadziły osoby, z których co najmniej jedna będzie legitymowała się ukończonymi studiami wyższymi na kierunku prawo lub na kierunku administracja – 2 pkt

· Zajęcia będą prowadziły osoby, z których co najmniej jedna będzie legitymowała się ukończonymi studiami wyższymi na kierunkach humanistycznych lub społecznych– 2 pkt

 

P (punkty) = C + T + K

XII.           Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcieXI.

XIII.        W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach oceny ofert i o wyborze oferty Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

XIV.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia aż do chwili wyboru oferty konkretnego Wykonawcy. O rezygnacji z udzielenia zamówienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XV.           Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertąaż do chwili wyboru przez Zamawiającego oferty innego Wykonawcy lub rezygnacji przez Zamawiającego z udzielenia zamówienia.

XVI.        Wybór oferty Wykonawcy nie oznacza zawarcia z nim umowy o udzielenie zamówienia. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w formie pisemnej. Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony między stronami.

XVII.     Wszelkie zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać sobie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: fami8@lodz.uw.gov.pl.

XVIII.   Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy projektu:

Beata Sowińska tel. 42 664 20 32e-mail: beata.sowinska@lodz.uw.gov.pl

Sebastian Rakowski tel. 42 664 20 17 e mail: sebastian.rakowski@lodz.uw.gov.pl[1]Łącznie całe zamówienie obejmuje co najmniej 12 dni zajęć.

[2]Łącznie całe zamówienie obejmuje co najmniej 72 godziny zajęć.

 

Pliki do pobrania:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl