O projekcie

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Łódzki 7 grudnia 2018 r. zawarł z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienie finansowe dotyczące finansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Projektu „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”

Okres realizacji Projektu : 1 kwietnia 2019 r. - 31 października 2022 r.

Budżet całkowity projektu: 3 214 667,00 PLN w tym wkład ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynosi 2 411 000,00 PLN.

Beneficjenci projektu:

  1. cudzoziemcy, którzy nie posiadają obywatelstwa żadnego z krajów UE, a jednocześnie należą przynajmniej do jednej niżej wymienionych grup:

1)      osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, s. 9);

2)      cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej (UE), przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.) na podstawie:

a)      wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21,  23-25;

b)     zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6a) jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

c)      zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211);

d)     dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5);

e)      zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

3)      dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium RP. Pozostałe dzieci podlegają odpowiednio warunkom z pkt 2, 4, 5, 6 i 8

4)      cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:

a)      złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2);

b)      złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2);

c)      złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

d)     złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25;

e)      złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4). 

5)      cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.

6)      cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. Wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

7)      małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup wymienionych w pkt 2-5 i 8, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.

8)      Osoby nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:

a)      udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108);

b)      udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206);

c)      udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223);

d)     przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1 pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25;

e)      przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

               Uwaga! Cudzoziemcy, którzy złożyli ww. wniosek, lecz nie otrzymali odcisku stempla w dokumencie podróży mogą korzystać jedynie ze wsparcia ograniczonego do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu w Polsce. Z pełnego wsparcia mogą korzystać od momentu uzyskania odcisku stempla w dokumencie podróży.

                9) Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043):
                           a)    na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18) lub prawa pobytu stałego (art. 43).
    
                  10. Od 1 stycznia 2021 obywatele Wielkiej Brytanii legalnie przebywający na terytorium Polski.

  1. pracownicy pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy,

 

3.      nauczyciele

 

Działania projektu :

1)      uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjno doradczych dla cudzoziemców, w których będzie dostępna pomoc w załatwianiu spraw dotyczących legalizacji pobytu, pomoc psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz pomoc mentora kulturowego,

 

2)      kursy języka polskiego dla cudzoziemców na co najmniej  2 poziomach nauczania,

 

3)      kursy adaptacyjne dla cudzoziemców obejmujące zagadnienia dot. polskiej kultury, tradycji, świąt, kuchni, warunków życia, struktury społecznej i zasad współżycia społecznego.

 

4)      zajęcia integracyjne dla dzieci, w których wezmą udział dzieci cudzoziemskie i ich polscy rówieśnicy,

 

5)      szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy z zakresu obsługi cudzoziemców, różnic międzykulturowych, pomocy dla osób będących ofiarami handlu ludźmi,

 

6)      specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki języka polskiego jako języka obcego i pracy z klasą wielokulturową.

 

Powyższe działania projektu będą realizowane przez wykonawców.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Koordynatorzy projektu :        Beata Sowińska tel. 42 664 20 31

                                                     Sebastian Rakowski tel. 42 664 20 69

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl