Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Uprzejmie informuję, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (dalej: „Zamawiający”) zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu 2 stacjonarnych kursów adaptacyjnych, każdy dla grupy liczącej od 3 do 8 dorosłych cudzoziemców.

2. W kursach mogą uczestniczyć wyłącznie cudzoziemcy wskazani w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Celem kursów adaptacyjnych jest poszerzenie wiedzy cudzoziemców w zakresie polskich zwyczajów, kultury, obowiązujących regulacji prawnych oraz umiejętności odnalezienia się w polskich realiach. Planowane zajęcia powinny przyczynić się do poznania specyfiki i warunków życia w Polsce oraz struktury polskiego społeczeństwa i organów władzy publicznej. Cudzoziemcy powinni zdobyć umiejętności pomocne im w funkcjonowaniu w Polsce w różnych wymiarach życia, a także w zrozumieniu społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań, które ich otaczają. Celem kursów jest także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców i zwalczanie negatywnych stereotypów dotyczących cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

4. Pierwszy dzień kursu (lub pierwsza część kursu jeśli kurs trwa dłużej niż 2 dni) powinien być poświęcony tematyce praw i wartości obowiązujących w Polsce, tj. obowiązującego w Polsce prawa, polskiej oraz lokalnej kultury i obyczajów, urzędów, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, zakresu ich działalności oraz sposobu korzystania z ich oferty, możliwości aktywizacji zawodowej, zagadnień związanych z życiem codziennym w Polsce (np. najem mieszkania). Drugi dzień kursu (lub druga część kursu jeśli kurs trwa dłużej niż 2 dni) powinien mieć formę warsztatu kulturowego o tematyce związanej z tradycją i kulturą w Polsce, jak również mającego na celu wzajemne poznanie kultur obywateli państw trzecich zamieszkujących teren województwa łódzkiego oraz społeczeństwa przyjmującego. Każdego dnia zajęcia w ramach kursu powinny trwać przez co najmniej 6 godzin zegarowych.

5. W ramach usługi wykonawca jest zobowiązany do: 

1)      zorganizowania naboru uczestników kursów,

2)      opracowania programu kursów,

3)      opracowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów oraz udostępnienia ich uczestnikom,

4)      zapewnienia materiałów piśmiennych takich jak: 1 zeszyt A5 60 k. w kratkę, 1 długopis, 1 teczka skrzydłowa z rzepem do przechowywania materiałów (1 zestaw dla 1 uczestnika),

5)      przeprowadzenia kursów,

6)      wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu – warunkiem wydania zaświadczenia jest 100% obecności na zajęciach, przy czym przy kursie trwającym dłużej niż 2 dni istnieje możliwość złagodzenia wymogów frekwencyjnych.

6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ramach kursów z uwzględnieniem odpowiedniej liczby przerw (co najmniej jedna przerwa na dwie godziny zajęć), a w trakcie przerw do zapewnienia uczestnikom co najmniej herbaty, wody mineralnej oraz suszu konferencyjnego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego miejsca przeprowadzenia kursów, przez co rozumieć należy sale wykładowe o powierzchni dostosowanej do potrzeb grupy szkoleniowej liczącej do 8 osób, wyposażone w ławki i krzesła, odpowiednio oświetlone, w których istnieje możliwość zorganizowania zajęć w formie prezentacji multimedialnej, wyświetlenia filmu szkoleniowego, wysłuchania nagrań. W trakcie zajęć uczestnicy kursów powinni mieć dostęp do toalety z bieżącą wodą.

8. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w salach wykładowych – w widocznym miejscu – informacji, że zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

9. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zajęć w dowolnym dniu tygodnia i o dowolnej porze dnia. Zamawiający wyklucza możliwość organizowania zajęć on-line.

10. Zamawiający nie dopuszcza przez Wykonawcę pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników kursów.

11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie kursów w dowolnej miejscowości na terenie województwa łódzkiego, pozostawiając to do wyboru Wykonawcy.

12. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca przeprowadzi oba kursy adaptacyjne do dnia 11 grudnia 2019 r.

13. Aby ubiegać się o uzyskanie zamówienia, Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

14. Termin złożenia oferty: 12 listopada 2019 r. (do północy – decydować będzie godzina wpływu oferty do Zamawiającego, wskazana przez program do obsługi poczty elektronicznej u Zamawiającego).

15. Oferta ma być złożona w formie dokumentowej. Przez złożenie oferty należy rozumieć przesłanie drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: fami8@lodz.uw.gov.pl – skanu lub innego rodzaju odwzorowania cyfrowego wypełnionego formularza ofertowego, opatrzonego własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

16. Oferty złożone po terminie lub zawierające błędy formalne (np. brak podpisu osoby upoważnionej na skanie) zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

17. Kryteria oceny ofert: cena – 85%, czas trwania jednego kursu – 15%.

18. Punkty wyliczane będą według następującego wzoru:

Cena (C)

C = (cena najniższa/cena badanej oferty) x 100 pkt x 85%

Przez cenę Zamawiający rozumie łączną kwotę brutto podaną w ofercie.

 

Czas trwania jednego kursu (T)

Czas trwania kursu nie może być dłuższy niż 4 dni ani krótszy niż 2 dni.

Ocena kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady:

·         2 dni – 5 pkt

·         3 dni – 10 pkt

·         4 dni – 15 pkt

 

P (punkty) = C + T

19. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

20. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach oceny ofert i o wyborze oferty Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia aż do chwili wyboru oferty konkretnego Wykonawcy. O rezygnacji z udzielenia zamówienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

22. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą aż do chwili wyboru przez Zamawiającego oferty innego Wykonawcy lub rezygnacji przez Zamawiającego z udzielenia zamówienia.

23. Wybór oferty Wykonawcy nie oznacza zawarcia z nim umowy o udzieleniu zamówienia. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w formie pisemnej. Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony między stronami.

24. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać sobie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: fami8@lodz.uw.gov.pl.

 

Załącznik nr 1

 

W kursach adaptacyjnych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, mogą wyłącznie uczestniczyć nw. cudzoziemcy:

1)         osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;

 

2)         osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, o których mowa w pkt 1, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji;

 

3)         osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;

 

4)         osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego;

 

5)         cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) na podstawie:

a)       wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,

b)       zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6a, jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych),

c)       zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),

d)       dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),

e)       zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

 

6) cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:

a) złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2),

b) złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2),

c)  złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

d) złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,

e) złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4);

 

7) przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego;

 

8) małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. punktach 5-7 i 9, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej       realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej;

 

9) osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:

a) udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),

b) udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),

c) udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223),

d) przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,

e) przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)

 

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

 

Załącznik nr 2

 

..........................................................

              (pieczęć Wykonawcy)

 

Łódzki Urząd Wojewódzki

w Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

FORMULARZ OFERTY

 

1. Oświadczam, że wyrażam wolę wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu 2 stacjonarnych kursów adaptacyjnych, każdy dla grupy liczącej od 3 do 8 dorosłych cudzoziemców, za łączną kwotę:

 

.................................................... zł netto

 

..................................................... zł podatek VAT 

 

.................................................... zł brutto

 

(słownie złotych: .............................................................................................................. brutto).

 

2. Każdy z kursów adaptacyjnych przeprowadzę w ciągu (należy zaznaczyć właściwą opcję)    2 / 3 / 4 dni.

3. Pierwszy kurs adaptacyjny przeprowadzę w dniach ………………………………….; drugi kurs adaptacyjny przeprowadzę w dniach …………………………………..

4. Jako miejsce przeprowadzenia kursów wskazuję (należy podać adres wraz z nazwąmiejscowości):……………………………………………………………………….………….

5. W ramach kursu przeprowadzę następujące zajęcia:

1 dzień: ………………………………………………………………………………………….

2 dzień: ………………………………………………………………………………………….

3 dzień: ………………………………………………………………………………………….

4 dzień: ………………………………………………………………………………………….

6. Akceptuję warunki wykonania zamówienia wynikające z zaproszenia do składania ofert. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Dane kontaktowe wykonawcy:

1. Adres            - …………………………………

2. Faks              - ………………………………….

3. E-mail           - ………………………………….

4. NIP                - ………………………………….

5. REGON         - ………………………………….

 

 

 

............................................                                               .......................................................................

      (data)                                                                                 (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy)


Pliki do pobrania:

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl